Veel cliënten die in de GGZ behandeld worden hebben kinderen en het ouderschap maakt een wezenlijk onderdeel uit van hun leven. Veel jonge cliënten hebben ouders die zelf ook met psychische problemen worstelen. Dit is niet verwonderlijk, want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de overdracht van psychopathologie van ouders op kinderen groot is. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben een verhoogd risico om zelf problemen te ontwikkelen, maar andersom kunnen zowel zwangerschap als de zorg voor kinderen de  problemen van ouders doen verergeren. Gelukkig is dat geen wetmatigheid en gaat het vaak goed. Toch maken veel ouders zich zorgen over het effect van hun eigen problemen op hun kinderen.

Binnen de Dimencegroep bieden wij ouders al in een vroeg stadium ondersteuning bij het ouderschap. Jonge kinderen zijn immers kwetsbaar en voor hun ontwikkeling in sterke mate afhankelijk van hun omgeving. We willen het ouderschap van onze cliënten versterken, de ouder-kindrelatie ondersteunen en de ontwikkeling van kinderen positief beïnvloeden. In de behandeling is er aandacht is voor de psychische stoornis van de ouder(s), het ouderschap, de ontwikkeling van het kind en de ouder-kindrelatie.

Sinds 2012 kunnen cliënten die bij Dimence in behandeling zijn en die vader of moeder van een jong kind zijn gebruik maken van het zorgaanbod “Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen”. Ouders worden niet afzonderlijk behandeld, maar in samenhang met het gezin en de context waarin zij leven.  Ouders die deelnemen doen dit omdat zij willen dat hun jonge (of nog ongeboren) kind zich goed ontwikkelt en zo min mogelijk last ervaart van de eigen psychische problematiek. Zij willen voorkomen dat hun kind zelf psychische problemen ontwikkelt.

In Nederland is het vernieuwend dat naast de behandeling van de psychische problemen van de ouder er ook aandacht is voor het ouderschap, waarbij behandeling van de ouder-kindrelatie mogelijk is en er ook aandacht is voor de brede sociale en maatschappelijke context  waarin het gezin leeft.

“Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen” slaat zo een brug tussen geestelijke gezondheidszorg van jeugd en volwassenen: Gezinsleden worden niet afzonderlijk behandeld, maar in samenhang met het gezin en de maatschappelijke context waarin zij leven. Specialistische kennis vanuit de GGZ volwassenen en jeugd wordt zo samengebracht. Uiteraard hoort daarbij ook een nauwe samenwerking met collega’s uit andere maatschappelijke organisaties. Psychische problemen en maatschappelijke problemen komen immers vaak samen voor en beïnvloeden elkaar in negatieve zin. Middels “Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen” willen we de kwaliteit van zorg verbeteren, de onderlinge relatie tussen ouder en kind ondersteunen en helpen de overdracht van psychopathologie te beperken. Het is voor ons een uitdaging om hierbij steeds maatwerk te leveren en samen te zoeken naar wat ouders in hun ouderschap en kinderen voor hun ontwikkeling nodig hebben.

Vanuit de wetenschap is er voldoende evidentie om ondersteuning aan ouders met psychische problemen te rechtvaardigen. Maar waar zou die hulp zich dan op moeten richten? Deze vraag willen wij door middel van wetenschappelijk onderzoek nader onderzoeken.  Sinds januari 2018 is het onderzoek gestart en wordt uitgevoerd binnen de Dimencegroep in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Onderzoeksvraag

Hoe kan binnen de ambulante Specialistische GGZ aan (aankomende) ouders met jonge kinderen een geïntegreerd, interdisciplinair en contextueel behandelaanbod gedaan worden waarbij de psychische klachten, het ouderschap, de ontwikkeling van het kind en de ouder-kindrelatie binnen de relationele en maatschappelijke context waarin zij leven een samenhangend geheel vormen?

Waarbij het doel van het behandelaanbod is om kwalitatief betere en efficiëntere zorg te bieden en op de lange termijn het risico op intergenerationele overdracht van psychopathologie te beperken.