Contextueel Behandelen binnen de GGZ is een manier van werken waarbij de GGZ volwassenen en jeugd nauw samenwerken met het gezin/systeem. Het is een organisatie- en stoornis- overstijgende manier van werken vanuit een netwerk van behandelaren die bij het gezin/systeem betrokken zijn. Wanneer er sprake is van Contextueel Behandelen, dan wordt bij de behandeling van de klachten van de volwassene rekening gehouden met de context van ouderschap, de ouder-kindrelatie en de ontwikkeling van het (jonge) kind/ de jongere. Tevens wordt de brede relationele en maatschappelijke context (partnerrelatie, familie, buurt, werk, veiligheid, huisvesting enz.) meegewogen in de manier waarop de totale behandeling vorm krijgt. Andersom wordt bij de behandeling van een kind/jongere en van de ouder-kindrelatie rekening gehouden met de specifieke context van het gezin en de problematiek van de ouder. In een gezamenlijk multidisciplinair overleg met alle betrokken behandelaren wordt voortdurend naar een hulpverleningscontext gestreefd waarin vanuit een gezamenlijke visie de deelbehandelingen vormgegeven en op elkaar afgestemd worden. Waar passend wordt er gezamenlijk behandeld. Maatwerk bieden is een belangrijk uitgangspunt: de behandeling wordt aangepast aan de specifieke hulpvraag en omstandigheden van het gezin.

Op basis van aanwezige risico- en beschermende factoren wordt een afweging gemaakt van welke interventies het gezinssysteem het meest zal kunnen profiteren; op welke domeinen (ouder- en gezinsfactoren, ouder-kindrelatie, kindfactoren en omgevingsfactoren), met welke doelen, in welke volgorde, met welk tijdspad en door welke professionals. Samenwerking met betrokken partners in het sociaal domein is daarbij een vanzelfsprekende noodzaak. Het doel van deze werkwijze is de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor volwassenen (in hun ouderrol) en kinderen te verhogen. Een langer termijn doel is om het risico op intergenerationele overdracht van psychopathologie te verkleinen..